Chào mừng đến với Trung tâm thẻ xanh Hoa Kỳ

Trung tâm thẻ xanh Hoa Kỳ chuyên tâm trong việc cung cấp dịch vụ nhập
cư đáng tin cậy cho nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh phát triển
kinh tế của San Fransico và Khu vực Bắc California.

Công ty TNHH cổ phần trung tâm thẻ xanh Hoa Kỳ(American Green
Card Center Inc.)đã nộp đơn xin duyệt tiêu chuẩn trung tâm khu vực lên
Cơ quan quốc tịch và nhập cư Hoa Kỳ(USCIS), đang trong thời gian chờ 
phê chuẩn

Đọc nhiều hơn nữa